S (180)
3 Siglavy Bagdady VI (1967) 11 Siglavy Bagdady II (1925) 21 Siglavy Bagdady III (1930)
59 Siglavy Bagdady (1904) 84 Schechan-Schammar (1904) 143 Schmed d.b. (1850) 240 Sakira B (1992)
Saada (1931) Saadoun d.b. (1906) Saady III (1821) Sabah (1920) Sabah (1972) Sabah El Noor (1972)
Sabal (1872) Sabat El Heir d.b. (1906)
Sabbah (1895) Sabeeha (1978) Sabha El Zarka (1870) Saboya (1931) Sachara (1960) Sada Yama (1919)
Sadika (1977) Safik B (2000) Safra I d.b. (1823) Safra II (1838) Saga (1936)
Sahab (1903) Sahara d.b. (1840) Saher (1967) Sahiba (1924) Sahmet (1957) Sahrib (1975)
Saika (1976)
Sake (1962) Saki (1950) Sajden d.b. (1846) Sakla (1953) Saklawi I d.b. (1886) Saklawi II (1895)
Salaa El Din (1985) Salambo (1911) Salon (1959) Salua (1992) Salwa (1939) Samarytanka (?)
Sambry d.b. (1904) Sameera (1934) Sameera (1954) Sameh (1945)
Samha (1931) Samha d.b. (1850?) Samhan (1905?) Samhan I (1860?) Samia (1952) Samiha (1918)
Samira (1935) Samuel (1838?) Sankirah (1915) Sankt Georg RSI (1975) Santhos (1981)
Sara (1930) Sara (1968) Sarolta (1934) Sascha (1971) Saskia (1919) Saudi (1970)
Sawah The Second (1920) Sawicka (1810?) Sawicka Anusia (1816?) Sawicka Duza (1821)
Sayyid (1854?) Schechan-Schammar d.b. (1896) Scheherazade (1968) Scheria d.b. (1851)
Scherife d.b. (1896) Schipka I (1887) SEA Basma (1982) SEA Farah (1981) Seanderich d.b. (1902) SEA Seed El Melah (1986)
SEA Sukkar Maaoud (1987) SEA Zaynahom (1990) Sedjur (1916) Segario (1902) Seglavi (1864) Seglavi Ardzebi d.b. (1852)
Seglawi d.b. (imp. 1818) Seglawi El Abd d.b. (?) Sehr (1948)
Seja (1974) Selim (1828) Selim (1896) Selima (1908) Selimieh d.b. (1924) Selma (1865)
Selma (1883) Selma II (1894) Selma V (1871) Semranka (1817) Semrie d.b. (1896) Seraskier (1826)
Serra I (1915) Serroufa (1957) Seyal (1897) SF Ibn Nazeer (1953) Shaheer (1987)  
Shahira (1972) Shahrzada (1955) Shahwan (1981) Shahwan (1887) Shahzada (1913) Shaikh Al Badi (1969)
Shaker El Masri (1963) Shaloul (1931) Shams (1938) Shareer (1923) Sheeba (1903)  
Sheikh El Arab (1933) Shemse (1883) Shendeya (1977) Sherara (1866) Sherifa d.b. (1862)  
Sherif Pascha (1982) Shiaa (1967) Shohba d.b. (1850?) Shueyma d.b. (1850?) Shueyman (1867?) Shur d.b. (?)
Shuwayman As-Sabbah (1854?) Sid Abouhom (1936) Sieniuta (1843) Sierota (1837) Siglavy d.b. (1810) Siglavy Bagdady d.b. (1895)
  Siglavy Bagdady II (1908) Siglavy Bagdady IV (1928) Siglavy Bagdady V (1939) Siglavy Bagdady VI (1949) Siglavy Gidran d.b. (1811)
Sigleilan (1946) Sikin (1933) Sikorka (1857) Simeon Sadik (1989) Simeon Safanad (1980) Simeon Shai (1984)
Sirecho (1939) Sirefa (1957) Sireff (1963) Siria (1915) Sirio III (1925) Siriuss (2004)
Skowronek (1909)
Skrzyp (1936) Smoky (1962) Smirna (1814?) Smirna (1822) Smyrna d.b. (1890) Sobha (1879)
Soliman (1919) Sonata (1946) Sotamm (1865?) Sotamm (1910) Souakim d.b. (1894) Souhair (1954)
Star Of The Hills (1927) Star of Ofir (1970) Stella (1858)
Sueyd d.b. (1850?) Sulka (1934) Sultan d.b. (1888?) Sultane (1912) Sultanka (1912) Sununah d.b. (1830?)
Swietna (1874) Sybilla (1877) Sylwja (1860?) Szamil (?) Szansa (?) Szumka I (1805?)
Szumka II (1824) Szumka III (1836) Szweykowska (1800?)